Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

12 | Vehim

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

TELEVİZYON VE EĞİTİM
Televizyonun çocuk açısından hem yararlı, hem zararlı sonuçları söz konusudur.

A. Yararları
a. Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratıp aile mutluluğunu
gerçekleştirir.
b. Çocuğun kültürünü geliştirir.
c. Çocuğu düşünmeye tevşvik eder.
d. Çocukların ilgi ve hayat alanlarım genişletir.
e. Çocukların estetik zevklerini geliştirir.

B. Zararları
a. Çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir, onu edilginleştirir,
yaratıcılıktan ve etkinlikten uzaklaştırır.
b. Çocukta tek tip değer yargıları geliştirilebilir.
c. Duygusal yönden güven içinde olmayan çocuklarda endişe
ve korkular geliştirebilir. Onlarda sürekli korku içinde olma gibi davranışlar
geliştirebilir.
d. ilkokul yıllarında kişiliklerinin biçimlendiği dönemde onlarda
saldırganlık duyguları geliştirebilir.
e. A.B.D. de özellikle çocuklar arasında şişmanlık yaygındır.
Bunun sebebi, TV karşısında saatlerce kıpırdamadan oturmak ve
abur cubur yemektir.
f. TV'de gördükleri herşeyi gerçek olarak algılayabilirler.5
g) Çocuklar, gerçekle gerçek olmayanı ayırdetmekte güçlük çekerler.
Gözleri önünde olup bitenin bir oyun ya da temsil olduğunu
bilmez, gerçek sanırlar. Süperman gibi uçmaya çalışırlar.

Örnekler ;
• Los Angeles'te bir hizmetçinin, evin 7 yaşındaki oğlunu pişmekte
olan kuzu haşlamasına, dövülmüş cam serperken yakalaması ve
çocuğun amacımn, TV. de gördüğü benzer bir olaydaki gibi, ev halkının
ölüp ölmeyeceğini denemek olduğunu söylemesi.
• Boston'da 9 yaşında bir çocuğun, karnesindeki zayıfları en kestirme
yoldan çözümlemek için öğretmenine yılbaşında zehirli çukulata
göndermeyi babasına teklif etmesi ve sebep olarak, TV'da bu yoldan
karısını öldüren bir adamın yakalanamadığını söylemesi.
• TV.'deki bir filmde, bir ıslah evindeki çocuk çetesi tarafından
bir lehimci aletinin sapıyla gerçekleştirilen ırza geçme olayını izleyen
9-15 yaşlarındaki dört çocuğun, dört gün sonra, San Fransisco Plajlarından
birinde iki küçük kıza, aynı şeyi bira şişeleriyle uygulamaları.
• Los Angeles'te iki çocuğun, Tv de izledikleri bir polisiye
dizideki yöntemi kullanarak bir bankayı soymaya kalkmaları ve 15
kişiyi 7 saat rehin tutmaları.
• 1965 yeni yıl sabahında, New York'ta WNEW televizyonunda
bir muppet şov sırasında, spikerin, sesini alçaltarak, "Babanız uyuyor
mu? Uyuyorsa cebindeki cüzdanını açın, kimseye göstermeden
üzerinde eski başkanların resimleri bulunan yeşil kağıtlardan bir kaç
tane alın, bir zarfa koyup şu adrese yollayın," demesinin ertesi günü,
spikerin Tv istasyonundaki adresine içinde dolarlar bulunan zarfların
yağmaya başlaması, fakat sorumlularca farkına varılarak duruma
el konulması.
Televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi,
şiddet duygularını uyarmasıdır. Saldırganlık içerikli programlar çocukları
da saldırgan olmaya yöneltmektedir.
Çocuk, kitle iletişim araçlarının günlük ve anlık tatmini için kullanır.
Toplumun modellerini öğrenmek için değil. Fakat bu arada bilinçsiz
olarak bunları da öğrenmekte ve toplumsallaşmaktadır.
•. Ayrıca kitle iletişim-araçları, çocuğun eğitilmesi bakımından sadece
eğitim amacıyla okullarda kullanılmaya başlamıştır.
• Okul sistemlerince iletişim araçlarının eğitimsel imkânları uzun
süre farkedilmiştir. Güldürü kitapları, tarih ve edebiyat öğretmek için
yayınlandılar. Tamamen eğitimsel filmler yapıldı. Eğitimsel radyo,
okul dışındaki doğa araştırmaları, edebiyat, tiyatro, coğrafya ve matematik
dallarındaki uzmanları sınıfa getirmiştir. Sonra eğitimsel TV,
eğitimsel radyonun yerini aldı. Böylece görsel eğitim alanı bir uzmanlık
durumuna gelmiştir. Bu konularda öğretmenler kurslardan geçirilmektedir.
Ayrıca batıda gelişmiş ülkelerde görsel işitsel kitaplıklar oluşturulmuştur.

Eğitimcilerin tüm kitle iletişim araçları bakımından işlevi, bu
araçlardaki programları ve yayınları eleştirmek ve seçmektir8. Zararlı
olanları çocuk yönünden eleştirmek, en uygun olanları ise çocuk için
seçmektir.

Özellikle TV, yetişkin eğitiminde de yararlı olabilir. Onlara hem
okuma yazma, hem mesleksel kurslar açısından yararlı olabilir. Ayrıca
onların bilgi, görgülerini arttırmak, tutumlarım değiştirmek ve
genel kültürlerini arttırmak açısından da oldukça yararlı oldukları
bir gerçektir.

TV, ayrıca eğitimsel programlarında en yetenekli öğretmenlerden
geniş kitlelerin yararlanmasını da sağlamaktadır.
Radyo ve Televizyondaki eğitim yayınları, içeriğine göre a) Temel
eğitim, b) Tamamlayıcı eğitim olarak gruplandırılabilir.9
Temel eğitim türündeki eğitici yayınlarda, okullarda verilen eğitim
verildiği gibi, bireye bazı beceriler, uğraşılar, bilgiler verilmesi de
amaçlanır. Bu eğitim kapsamına okula giden öğrenciler girdiği gibi,
okul dışındaki kişiler de girebilir. Bu eğitim türüne "Doğrudan eğitim"
denir. Bu tür yayınlarda amaç, temel eğitimin eksikliğini gidermek, bu
tür eğitimin etkinliğini arttırmaktır. Bu eğitimin kapsamında şu hususlara
yer verilir.

I Bireyin düşünme ve iletişim yetenekleri:
Okuma yazma, konuşma, dinleme, hesap yapma.
II Beceri kazandırma: El işi, ev işi, tarım, hayvancılık, inşaat vs.
III . Çevre ve kişi sağlığı ile ilgili bilgiler.
IV Doğal sürecin ve fiziksel çevrenin bilinmesi ve anlaşılması ile
ilgili bilgiler.
V: V Kişinin içinde yaşadığı evrenin, ekonomik ve toplumsal kurumları
bilmesi, anlaması ile ilgili bilgiler.
VI Kişinin değer yargı ve insiyatifi ile yaşayabileceği modern bir
evrene uyumunu sağlayan niteliklerin geliştirilmesi.
VII Ruhsal ve ahlâkî gelişimi, dinsel inanışların ve törenlerin toplum
hayatına uygulamada davranışını kazandırma ile ilgili bilgiler,
b Tamamlayıcı eğitim türünde ise kişiye haber ve genel kültür
veren yayınlar girer. Yaygın eğitim de denilebilecek bu tür yayınlar, örgün
eğitim yayınları dışında verilecek tüm eğitsel içerikli yayınları kapsar.
Okul dışında bulunan herkese her konuda verilen yayındır.

Günümüzde pek çok ülkede yer alan eğitici yayınlar şunlardır:
1. Köy yayınları — Kırsal kesimde yaşayanların eğitimine ilişkindir.
Onlara yararlı bilgi, beceri, yöntem ve teknikler benimsetilir.
2. Çocuk yayınları — Örgün eğitim dışında çocukların toplumdan
öğrenmeleri gereken bilgileri verir. Bu bilgiler çekici biçimde
ses ve görüntü ile çocuklara sunulur.
3. Gençlik yayınları — Gençlerin bugünkü ve yarınki hayatlarına
hazırlanmalarında, toplumla bütünleşmede, beden ve ruh sağlıklarının
geliştirilmesi, boş zamanların değerlendirilmesi, yayın yoluyla
gençlere yol gösterilir. Sanat sevgisi, çağdaş dünya görüşü kazandırmak
da diğer amaçlar arasındadır.
4. Kadın yayınları — Kadımn eğitimi, aile, toplum içindeki
görev ve sorumlulukları, kadın hakları, çocuk bakımı gibi konuları
içerir.
5. İşçi Yayınları — İşçi sorunlarım çözümlemek, sağlıklı bir
üretimi gerçekleştirmeye yönelik programlardır.
6. Genel Eğitim Yayınları — Sağlık, yabancı dil, ev ekonomisi,
din ve ahlâk, trafik ,çevre kirliliği, el ve ev becerileri yetenekleri kazandırılması
(Resim yapma, bahçe düzenleme, bakımı, müzik araçlarının
tanıtılması, sporla ilgili çeşitli konular) gibi yayınlardır.

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
17 | Zamir Zamir